Brüker D2 Fazör

Özellikler
• Açısal kaplama alanı: > 5.5°
 
Kabiliyetler
• Faz tanıma ve miktar tespiti
• Kristallik derecesi tayini, faz özellikleri (hücre parametreleri, kristalit boyutu ve kafes gerinimi)
• Kristal yapı analizi